Zanechte kontakt, zavoláme Vám
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účinnost od 21.10.2015

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.    Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s., vydává:

Obchodní podmínky pro poskytování služeb spojených s vypracováním návrhu na oddlužení fyzických osob

2.    Obchodní podmínky pro poskytování služeb spojených s vypracováním návrhu na oddlužení fyzických osob (dále jen „Podmínky“) stanovují základní obchodní podmínky pro poskytování této služby. Současně podmínky vymezují základní práva a povinnosti společnostiAsociace pro řešení osobního bankrotu, z.s., jako poskytovatele těchto služeb (dále jen „Poskytovatel“) a Zákazníků, kterým jsou služby spojeny s vypracováním návrhu na oddlužení poskytovány.

 

Článek 2

Výklad použitých pojmů

1.    Poskytovatel: Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s.. Poskytovatel služeb spojených s vypracováním návrhu na oddlužení fyzických osob.

2.    Zákazník: Dle těchto obchodních podmínek je Zákazník každá fyzická osoba, která provede konkludentní uzavření Smluvního vztahu na základě těchto obchodních podmínek s Poskytovatelem, jehož předmětem je poskytování služeb spojených s vypracováním návrhu na oddlužení (dále jen služby), která si u Poskytovatele objedná služby.

3.    Objednatel: Jakákoliv fyzická osoba, která vyjádřila zájem o uzavření smluvního vztahu. Zákazník a Objednatel tedy nemusí nutně být tatáž osoba. Objednatelem se dále rozumí osoba, jejíž osobní údaje jsou použity ve vypracovaném návrhu na oddlužení.

4.    Zprostředkovatel: Jakákoliv fyzická osoba, která úspěšně absolvovala online školení na insolvenčního poradce a tím byla zmocněna k užívání online oddlužovacího systému poskytovatele za úplatu.

5.    E-mail: Komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (Objednatelem) prostřednictvím elektronické pošty. Jelikož je e-mailová komunikace celosvětově definována jako nezaručená, Poskytovatel negarantuje doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky Zákazníka.

6.    Platební doklad: Platebním dokladem se rozumí faktura vystavena Poskytovatelem.

7.    Vytíženost Poskytovatele: Vytížeností Poskytovatele se rozumí počet návrhů, které je Poskytovatel schopen denně vypracovat.

8.    Internetové stránky poskytovatele: http://oddluzteme.cz

9.    Online oddlužovací systém poskytovatele: http://oddluzteme.cz/oddluzeni-online

10.  Technická podpora: Technickou podporou je rozuměna podpora v případě problémů s dostupností Online oddlužovacího systému nebo problémů spojených s výpadkem serveru.

 

Článek 3

Specifikace služeb

1.    Konzultant: Služba Konzultant zahrnuje návštěvu konzultanta u Zákazníka doma/na místě, které si Zákazník zvolí kdekoliv v České republice. Konzultant na místě schůzky vyplní základní formulář, převezme veškeré Zákazníkem připravené dokumenty a podklady pro vypracování návrhu na oddlužení, tyto poté převeze za účelem vypracování návrhu na oddlužení do sídla Poskytovatele nebo na jeho pobočku. Po vypracování návrhu na oddlužení (které proběhne nejpozději do 14 dnů od převzetí veškerých podkladů nezbytných k vypracování žádosti) bude návrh na oddlužení v jeho kompletní podobě odeslán na korespondenční adresu Zákazníka prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby na dobírku, případně doručen konzultantem.

2.    Online: Poskytovatel se zavazuje k vypracování návrhu na oddlužení Zákazníka či Zprostředkovatele z veškerých požadovaných údajů vložených Zákazníkem či Zprostředkovatelem do oddlužovacího systému ve lhůtě dané vytížeností Poskytovatele. Vstupními daty pro vypracování návrhu jsou poté Poskytovateli data uvedená Zákazníkem v oddlužovacím systému. Vypracovány návrh je zasílán Zákazníkovi či Zprostředkovatele na jeho elektronickou adresu ve formátu .pdf popř. je Zákazníkovi či Zprostředkovateli prostřednictvím e-mailu odeslán internetový odkaz, pod kterým je možno vypracovaný návrh na oddlužení stáhnout.

 

Článek 4

Smluvní zabezpečení

1.    Služby Konzultant a Online jsou poskytovány po konkludentním uzavření Smluvního vztahu, kdy Zákazník projevuje souhlas s plným zněním těchto Obchodními podmínek formou zaplacení faktury, kterou obdrží okamžitě po objednání jedné z výše uvedených služeb (Článek 4(2)), pokud není smluvní vztah uzavřen na základě obstaratelské smlouvy.

2.    Smluvní vztah vzniká dnem potvrzení objednávky služby a to buď telefonicky nebo emailem.

3.    Veškeré změny obchodních podmínek, včetně změn poskytovaných služeb se provádějí prostřednictvím aplikace Online oddlužovacího systému.

 

Článek 5

Ochrana osobních údajů

1.    Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.    Zákazník či Zprostředkovatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo a veškerých údajů nezbytných k vypracování návrhu na oddlužení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.    Zákazník či Zprostředkovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z obchodních podmínek, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

4.    Zákazník či Zprostředkovatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní aplikace) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

5.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.    Zákazník či Zprostředkovatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.    Zákazník či Zprostředkovatel souhlasí s uveřejněním jména, příjmení a internetového odkazu na jeho záznam v insolvenčním rejstříku internetového portálu www.justice.cz na internetových stránkách Poskytovatele.

8.    V případě, že by se Zákazník či Zprostředkovatel domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka či Zprostředkovatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.     požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b.    požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Zákazníka či Zprostředkovatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, má Zákazník či Zprostředkovatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka či Zprostředkovatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.    Požádá-li Zákazník či Zprostředkovatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Článek 6

Zasílání obchodních sdělení

1.    Zákazník či Zprostředkovatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

2.    Zákazník či Zprostředkovatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele z obchodních podmínek plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník či Zprostředkovatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Článek 7

Cena a platební podmínky

1.    Ceny služby Konzultant je stanovena ve výši 10.000Kč resp. 15.000Kč za jeden vyhotovený návrh na oddlužení Poskytovatelem v případě jednorázové platby za jednotlivce resp. manžele. V případě platby na splátky je cena vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 12.000Kč ve třech splátkách po 4.000Kč za jednotlivce, 18.000Kč ve třech splátkách po 6.000Kč v případě manželů.

2.    V případě, že Zákazník objedná službu u Poskytovatele a tuto potvrdí telefonicky nebo emailem, bere se objednávka služby za závaznou. V případě, že Zákazník bude chtít od smlouvy odstoupit po započetí práce na insolvenčním návrhu spojeného s návrhem na oddlužení a bude vyžadovat vrácení podkladů, vyhrazuje si Poskytovatel právo požadovat proplacení započatých prací ve výši 5.000Kč + nákladů na dopravu podkladů zpět k Zákazníkovi.

3.    Ceny služby Online je stanovena ve výši 8.000Kč resp. 2.000Kč za jeden vyhotovený návrh na oddlužení Poskytovatelem pro Zákazníka resp. Zprostředkovatele.

4.    Poskytovatel si vyhrazuje právo změn cen za služby.

5.    Cenu za poskytnutou službu je Zákazník či Zprostředkovatel povinen uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené v Platebním dokladu.

 

Článek 8

Doručování

1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s vypracováním návrhu na oddlužení musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi či Zprostředkovateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

Článek 9

Práva a povinnosti poskytovatele

1.    Poskytovatel je povinen poskytovat službu Zákazníkovi či Zprostředkovateli v rozsahu a za podmínek vymezených v těchto obchodních podmínkách.

2.    Poskytovatel nijak neručí za újmy, které si Zákazník či Zprostředkovatel přivodí sám vyplněním neúplných nebo nepravdivých informací do oddlužovacího systému.

3.    Poskytovatel nezodpovídá za škody způsobené tím, že Zákazník či Zprostředkovatel nevyužije služby nahrání listinných důkazů a návrh na oddlužení bude tedy sestaven bez nich s tím, že dále budou tyto listinné důkazy vloženy zákazníkem chybně.

4.    Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a používat po dobu související s vypracováním návrhu na oddlužení osobní údaje a data Zákazníka či Zprostředkovatele, i další údaje jím poskytnuté, za účelem řádného a kompletního vypracování návrhu na oddlužení.

5.    Poskytovatel ručí za celkovou správnost jím vypracovaných návrhů na oddlužení spojených s insolvenčním návrhem. Toto neplatí, pokud Zákazník nebo Zprostředkovatel uvedl nepravdivé nebo neúplné informace.

 

Článek 10

Práva a povinnosti zprostředkovatele

1.    Zprostředkovatel má právo na využívání Online oddlužovacího systému po úspěšném absolvování online školení na insolvenčního poradce.

2.    Zprostředkovatel má právo stanovit si vlastní cenu za vypracování návrhu na oddlužení svým zákazníkům, při doporučené ceně 10.000Kč za jeden návrh na oddlužení.

3.    Za vypracování každého návrhu na oddlužení Poskytovatelem je Zprostředkovatel povinen uhradit smluvní cenu 2.000Kč, viz. služba Online.

4.    Za účelem možnosti vypracovávání neomezeného počtu návrhů na oddlužení je Zprostředkovatel povinen uhradit aktivační poplatek ve výši 15.000Kč ve splátkách po 5.000Kč z provize z každého provedeného oddlužení do uhrazení celého aktivačního poplatku.

5.    Aktivační poplatek bude zprostředkovateli snížen na částku 10.000Kč pokud při registraci uvede kód, který obdržel od jiného již registrovaného zprostředkovatele.

6.    Zprostředkovatel nenese odpovědnost za návrh na oddlužení vypracovaný Online oddlužovacím systémem Poskytovatele.

7.    Zprostředkovatel po zaregistrování do systému obdrží unikátní kód, který může předat ještě nezaregistrovanému Zprostředkovateli. Za každé použití takto předaného kódu při registraci nového Zprostředkovatele, získá Zprostředkovatel, který poskytl registrační kód odměnu 3.000Kč. Splatnost této odměny je poté z prvního provedeného oddlužení nově zaregistrovaného Zprostředkovatele.

 

Článek 11

Práva a povinnosti zákazníka a zprostředkovatele

1.    Zákazník či Zprostředkovatel má právo na čerpání poskytované služby v daném rozsahu.

2.    Zákazník či Zprostředkovatel je povinen za jím objednané služby Poskytovatele platit cenu dle doručených daňových dokladů, stanoveného podle aktuálního ceníku, veřejně přístupného na internetových stránkách Poskytovatele a v těchto Obchodních podmínkách.

3.    Zákazník či Zprostředkovatel je povinen při využívání služeb Poskytovatele dodržovat tyto Obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.

4.    Zákazník či Zprostředkovatel je povinen při jakékoliv změně údajů relevantních pro zpracování návrhu na oddlužení informovat Poskytovatele a zajistit provedení těchto změn v Online oddlužovacím systému. V případě, že tak neučiní před vypracováním návrhu samotného, Poskytovatel si vymezuje právo na zabavení poplatku za objednanou službu dle aktuálního Poskytovatele.

5.    Zákazník či Zprostředkovatel má právo žádat o technickou podporu na telefonním čísle +420725766273.

6.    Zákazník či Zprostředkovatel je povinen do Online oddlužovacího systému uvést úplné a pravdivé informace o Objednateli. Za správnost a úplnost údajů nese odpovědnost Zákazník či Zprostředkovatel. V případě uvedení nesprávných či smyšlených údajů se Zákazník či Zprostředkovatel vystavuje riziku zrušení účtu v Online oddlužovacím systému bez nároku na náhradu škod spojených s vkládáním údajů.

7.    Zákazník či Zprostředkovatel má právo stornovat objednávku služeb Poskytovatele a to elektronickou formou na adresu Poskytovatele info@oddluzteme.cz a to nejpozději před odesláním platby za vystavený daňový doklad. Současně si Poskytovatel vymezuje právo žádost o storno odmítnout v případě, že již na návrhu na oddlužení Zákazníka či Zprostředkovatele začal pracovat.

8.    Zákazník či Zprostředkovatel nese plnou odpovědnost za to, jakým způsobem a za jakým účelem je dále návrh na oddlužení vypracovaný Poskytovatelem použit. Zákazník či Zprostředkovatel má také plnou odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím Online oddlužovacího systému prostřednictvím Zákazníkova či Zprostředkovatelova přihlašovacího jména a hesla.

 

Článek 12

Chyby v návrzích na oddlužení a reklamace

1.    Poskytovatel se zavazuje k případným opravám návrhů na oddlužení u některé z placených služeb viz. Článek 3 maximálně do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace Zákazníkem.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1.    Podmínky nabývají účinnosti k 16.9.2013

2.    Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat formou písemných dodatků.

3.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený na konkludentním souhlasu s obchodními podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.    Poskytovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

5.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování U plynárny 95, Praha 10, 101 00, adresa elektronické pošty info@oddluzteme.cz, telefon +420725766273.

V Praze dne 21.10.2015

Jiří Přibyl
Předseda asociace

Asociace pro řešení osobního bankrotu, z.s.