Souhlas s oddlužením dluhu z podnikání

V případě, že chci vyhlásit osobní bankrot a mám dluhy z podnikání, které jsou již v exekuci, potřebuji souhlas s oddlužením dluhu od věřitele nebo exekutora?

 

Odpověď: Exekutor pohledávku jen vymáhá na pokyn věřitele tzn., že souhlas se vyžaduje pouze od věřitele (ten s ní má právo nakládat). To samé by mělo platit i pro náklady exekuce, které jsou příslušenstvím pohledávky a v insolvenčním řízení by tak měly být uplatněny věřitelem, nikoliv exekutorem.

Které dluhy z podnikání lze nově oddlužit

Které dluhy z podnikání lze nově oddlužit od 1.1.2014?

 

ODPOVĚĎ: U fyzické osoby obecně platí, že nelze oddlužit dluhy z podnikání. Z tohoto je však výjimka stanovená v § 389 odst. 2 IZ, které stanoví tři podmínky-situace (souhlas věřitele, dříve zrušený konkurs, pohledávka zajištěného věřitele), za kterých je možné oddlužení veškerých dluhů fyzické osoby z podnikání. Za určitých okolností je možné povolit oddlužení dluhu z podnikání i v případě, že nejsou splněny podmínky dle § 389 odst. 2. Nejvyšší soud přitom ve svém rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 3/2009 (sbírka 79/2009) dospěl k tomu, že insolvenční soud takovouto situaci uváží vždy především s přihlédnutím k:
1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
2) době ukončení dlužníkova podnikání,
3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,
4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků,
5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.

Za těchto okolností je tak vždy třeba u dluhů z podnikání posoudit přiměřenost a jejich případnou omluvitelnost ve vztahu a za účelem dosažení cílů stanovených insolvenčním zákonem (Účelem úpravy oddlužení v novém insolvenčním zákoně je poskytnout možnost oddlužit se především dlužníku „odsouzenému“ k celoživotnímu splácení dluhů).

Jak oddlužit dluhy z podnikání

Jak funguje novela zákona v případě, že bude mít dlužník dluhy z podnikaní. Kolik jich může mít a jakým způsobem se oddlužují? Musí s tím souhlasit věřitel?

 

ODPOVĚĎ: Tato otázka je složitější, bude totiž vždy záležet na posouzení konkrétního případu. K této problematice doporučuji přečíst následující článek. Dle mého názoru bude pro nás podle nové úpravy nejzajímavější situace dle ust. § 389 odst. 2 písm. b), podle kterého mohou být oddluženi dlužníci, jenž mají dluhy z podnikání, jejich úpadek byl řešen konkursem, který byl však následně zrušen z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. v současné době je např. takovýchto živnostníků velké množství.