Jak se zbavit dluhů

Velice často dostáváme od klientů stále stejnou otázku. Tou je „jak se zbavit dluhů„?

Na tuto otázku jsou vždy tři odpovědi, avšak většina našich klientů už všechny tři možnosti nemá. Hned vysvětlíme proč.

Tři možnosti, jak se zbavit dluhů:

  1. Konsolidace – v případě, že máte velké množství dluhů, které již nezvládáte splácet, je velká pravděpodobnost, že máte úvěry, které jste čerpali za velice nevýhodných podmínek úrokových sazeb resp RPSN. Proto je prvním krokem ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nejste schopni splácet své dluhy, zjištění, zdali splňujet podmínky pro konsolidaci všech Vašich úvěrů. Špatnou zprávou však je, že v případě, že jste již v prodlení se splátkami některých z vašich úvěrů, je zde vysoká pravděpodobnost, že budete vedeni v registrech dlužníků, kam vás zadá věřitel právě ve chvíli, kdy se zpoždujete se splátkami. V takovém případě již konsolidaci nedostanete a musíte volit jiný způsob.
  2. Lépe placená práce – tento bod je dle našeho názoru úplně zcestný, protože v případě, že byste měli možnost najít lépe placenou práci, jistě byste to udělali i bez nutnosti přečtení tohoto článku. V případě, že byste byli schopni nalézt lépe placenou práci, je obecně doporučováno koncentrovat se na splacení jednoho úvěru přednostně. Idálně toho nejměnšího s nejvyšším RPSN.
  3. Oddlužení – oddlužení neboli osobní bankrot neboli insolvenci by mělo být až tou poslední cestou, kterou vyzkoušite v případě, že hledáte cestu jak se zbavit dluhů. Oddlužení je určeno pro ty, kteří již dále nemohou plnit své závazky a dostali se tak do platební neschopnosti. Oddlužení jim pomůže zbavit se až 70% veškerých svých dluhů a zbylých 30% splácet v 60 splátkách, tedy 5 letech.

V případě, že oddlužení je cestou, kterou chcete jít, jsme schopni Vám pomoci od vyhodnocení Vaší situace až po samotné vyhotovení insolvenčního návrhu spolu s jeho doručením na příšlušný krajský soud.

 

 

Oddlužení závazku z dopravní nehody

Pokud dlužník způsobil dopravní nehodu s trvalými následky a pojišťovna odškodnění postiženému nezaplatí, může se z toho dlužník oddlužit? Nemá na zaplacení 500 tis. Kč

 

Odpověď: Pouze z této pohledávky se oddlužit nelze. Pohledávka na náhradu škody způsobené na zdraví může figurovat v insolvenčním řízení, avšak dle § 169 odst. 1 písm. b) IZ, je postavena na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a musí tak být vždy uhrazena v plné výši, viz § 169 odst. 2 IZ.

Jak je to se závazky, které neuvedu do návrhu na oddlužení?

Pokud dlužník uvede v návrhu na oddlužení seznam věřitelů, nicméně např. úmyslně / neúmyslně zapomene doplnit do seznamu některé z věřitelů, oddluží se i z těchto závazků?
K nepřihlášeným pohledávkám se nepřihlíží, nicméně neposoudí soud toto neuvedení v návrhu dlužníka za úmyslné zatajení, protože ví, že se např. fyzická osoba nepřihlásí? Děkuji

 

Odpověď: Ano, oddlužení, je-li schváleno soudem, pak platí pro všechny pohledávky (vyjma § 414 odst. 4 a § 416 odst. 1).

V případě, že dlužník neuvede veškeré věřitele, může soud dojít k závěru, že se ze strany dlužníka jedná o nepoctivý záměr a oddlužení tak neschválit, případně zrušit. Ale tato skutečnost nemá vliv na osvobození dlužníka, je-li proces oddlužení úspěšně dokončen. Insolvenční zákon totiž vychází z principu, že každý povinen si střežit svá práva, proto je insovelnční rejstřík veřejně přístupný každému.

Osvobození dlužníka od placení pohledávek je upravenou v § 414 IZ, dle kterého soud vydá o osvobození dlužníka usnesení, avšak pouze na návrh dlužníka.

Lze oddlužit závazka vzniklé mimo ČR?

Lze oddlužit závazky, které nevznikly v ČR?

 

Odpověď: S ohledem na mezinárodní přesah je tato oblast regulována nařízením Rady (ES) č. 1346/2000, které je přímo účinné, viz § 426 IZ. Obecně můžu říci, že to lze, ale určitých okolností.
K zahájení úpadkového řízení jsou příslušné soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, toto není nikde definováno, ale bude se jednat především o to, kde pracuje, bydlí, kde má rodiny a případně i své závazky. Soud bude tuto svoji příslušnost vždy přezkoumávat.
Takže pokud bude dle výše uvedeného příslušný český soud, lze oddlužit i závazky ze zemí EU (mimo Dánska), dlužník má povinnost tyto zahraniční závazky ve svém návrhu uvést. Soud je poté přímo informuje dle § 430 IZ.

Zděděné dluhy z podnikání

Lze se oddlužit z dluhů z podnikání, pokud jsem je zdědil? Když já sám nejsem podnikatel a závazky tedy nevznikly mou vinou?

 

Odpověď:

Situace, kdy dlužník nějakým způsobem odpovídá za závazky vzniklé z podnikání jiné osoby řeší rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 29 NSČR 9/2009-A- 29: „Dlužníkem, který není podnikatelem , se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání.“
Tady soud jasně vyjádřil, že dluhy musí vzejít z dlužníkova podnikání, ne jiné osoby.

Pro úplnost dodávám, že soud zároveň v tomto rozhodnutí vymezil podmínky, ke kterým by měly insolvenční soudy přihlížet v případě řešení dluhů z podnikání:
„To, zda existuje rozumný důvod nepokládat při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení neboli osobní bankrot nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za překážku bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, insolvenční soud uváží vždy především s přihlédnutím k:

 

a) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
b) době ukončení dlužníkova podnikání,
c) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,
d) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků,
e) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.“

Osobní bankrot a darovací smlouva

Je možné během procesu osobního bankrotu vypovědět darovací smlouvu? Nebo ji během tohoto období např. snížit, pokud byla mzda dlužníku navýšena a tím pádem uspokojí stále stejnou výši svých závazků?

 

Odpověď:

V prvé řadě bude vždy záležet na tom, co je v předmětné smlouvě ujednáno. Pokud to nebude odporovat smluvnímu ujednání, je možné smlouvu vypovědět. Podle nového občanského zákoníku je nutné toto oprávnění dárce sjednat přímo ve smlouvě. Plnění ve smlouvě je také možné změnit dodatkem. Rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného bylo vydáno i Vrchním soudem v Olomouci (sp. zn. 1 VSPH 1022/2011-B-40), kdy soud považoval za platné uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy.

 

V rámci insolvenčního řízení je však nutné, aby dlužník dále splňoval zákonem stanovené podmínky pro osobní bankrot a dále, aby takovým jednáním, kterým dojde ke zrušení darovací smlouvy nebylo prokázáno, že dlužník svým jednáním sledoval nepoctivý záměr, případně aby nedošlo k poškozování věřitelů. Pokud bude dlužník dále plnit podmínky oddlužení, je pravděpodobné, že to insolvenční správce ani soud dále nebudou zkoumat.

Je možné zrušit darovací smlouvu?

Co když člověk, který nám podepíše darovací smlouvu na 60 měsíců přijde o svůj příjem a není nám dál schopen poskytovat plnění? Je možné se z této smlouvy vyvázat nebo se podpisem stáváme jeho věřitelem a soud to po něm bude vyžadovat?

 

ODPOVĚĎ: Darovací smlouvu vypovědět z důvodu, že věřitel nemá ani na výživu vlastní nebo osoby, k jejíž výživě je ze zákona povinen, tzv. odvolání daru pro nouzi, případně je možné i odvolání daru pro nevděk obdarovaného. V těchto případech není možné domáhat se plnění po dárci u soudu.