Souhlas s oddlužením dluhu z podnikání

V případě, že chci vyhlásit osobní bankrot a mám dluhy z podnikání, které jsou již v exekuci, potřebuji souhlas s oddlužením dluhu od věřitele nebo exekutora?

 

Odpověď: Exekutor pohledávku jen vymáhá na pokyn věřitele tzn., že souhlas se vyžaduje pouze od věřitele (ten s ní má právo nakládat). To samé by mělo platit i pro náklady exekuce, které jsou příslušenstvím pohledávky a v insolvenčním řízení by tak měly být uplatněny věřitelem, nikoliv exekutorem.

Ovlivní mě sňatek s dlužníkem v oddlužení?

Co když je dlužník, kterému je schváleno oddlužení a pravidelně splácí. Během 5 let se ožení, nebo vdá a vezme si multimilionáře? Nebo člověka s nemovitostí? – má to nějaký vliv? I z hlediska výše splátek?

 

ODPOVĚĎ: Tato skutečnost nemá na dlužníka vliv, protože nemá jakýkoliv nárok na majetek druhého z manželů, který nabyl ještě před vznikem manželství. Ten majetek, který má ve vlastnictví jeden z manželů před vstupem do manželství, má pouze ve svém výlučném vlastnictví, a to i za trvání manželství. To platí i pro nemovitost. Jiná věc by byla, pokud by manželka (to platí obecně pro kteréhokoliv dlužníka) dostala darem nějakou velkou hodnotu, třeba auto, dům, pak by se to považovalo za mimořádný příjem a ten by musela odvést svým věřitelům nad rámec srážek ze mzdy/platu.

Oddlužení pouze jednoho z manželů a přístup věřitelů

Jeden z manželů si nabral dluhy v průběhu manželství a manželka o tom nevěděla. Manželka vlastní dům, který je psaný pouze na ni. Manžel se chce oddlužit sám a chce tedy oddlužovat pouze své závazky. Společné oddlužení manželů podstoupit nechce Mohou věřitelé vyžadovat plnění po manželce když dluhy vznikly počas manželstvi? Mohou opravdu i na majetek manželky, když je na všech dluzích podepsán pouze manžel?

 

ODPOVĚĎ: Tato situace se týká společného jmění manželů (SJM). Pokud je dům ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, není předmětem SJM a případné dluhy druhého manžela, se ho tak nedotýkají. Věřitelé manžela, který vytvořil dluhy a nyní chce podstoupit oddlužení, se mohou uspokojit na majetku druhého z manželů pouze v tom rozsahu, který spadá do SJM, typicky třeba vybavení domácnosti. Manželé si však mohou SJM zúžit, takže se na ně poté výše popsaná situace nebude vztahovat, ledaže s tímto zúžením svého věřitele neseznámili. Manžel, který dluhy nezapříčinil, nebude odpovídat ani svou částí SJM v případě, že se dluhy týkají majetku, který výhradně náleží druhému z manželů, nebo v případě, kdy dluhy převzal manžel bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (§ 710 NOZ) – tady pak záleží na posouzení konkrétního případu, zda ten dluh, který manžel převzal je přiměřený, tj. třeba půjčka nákup TV v desítkách tisíc Kč ano, ale půjčka nad 500.000,- Kč už bude nejspíš za limitem, a to vždy s přihlédnutím k běžnému hospodaření manželů.

Oddlužení manželů na jednom formuláři

Novela zákona hovoří o společném oddlužení manželů na jednom formuláři. Jak tomu v tuto chvíli je? Formulář se změnil nebo se podává na stejném a podá se pouze jednou za oba manžele?

 

ODPOVĚĎ: Veškeré formuláře pro insolvenční řízení jsou ke stažení zde.
Aktuálně je možné oddlužit oba manžele na jednom formuláři na místo předchozí žádosti o spojení návrhů obou manželů.
Pohledem na novou právní úpravu je dobré zmínit, že v případě oddlužení pouze jednoho z manželů již není třeba na návrhu podpis druhého manžela/ky. Při společném oddlužení manželů je však nutné připojit podpisy obou manželů, a to úředně ověřené.