Osobní bankrot a záznam v rejstříku trestů

Za posledních 5 let nesmí být dlužník trestán za hospodářskou kriminalitu, nicméně od kdy se tento termín počítá? Je to ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí svobody, nebo 5 let po ukončení výkonu trestu?

 

Odpověď:

Od 1.1.2014 došlo u osobního bankrotu ke zrušení ustanovení zákona, které výslovně spojovalo nepoctivý záměr s trestním řízením pro majetkový nebo hospodářský trestný čin, jenž proběhlo v posledních 5 letech. Posouzení nepoctivého záměru tedy záleží na konkrétním případu a přístupu soudce.

 

S ohledem na skutečnost, že v tomto případě již uplynulo od doby trestního řízení 5 let, nevidím důvody pro to, aby byl nepoctivý záměr aplikován (bez bližšího zkoumání věci ovšem) a oddlužení bránil. Nicméně v návrhu doporučuji na trestní řízení poukázat a uvést, že se jedná o historické skutečnosti, dlužník se polepšil, od té doby nic nespáchal, nyní chce vyřešit i svou majetkovou situaci, apod.

 

Pro úplnost dodávám text důvodové zprávy ke změněnému ustanovení zákona: „Změny § 395 insolvenčního zákona jsou odůvodněny poznatkem praxe, že příkladmý výčet obsažený v § 395 odst. 3 insolvenčního zákona byl zavádějící. Text ustanovení § 395 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona se vypouští jako nepotřebný a stejně tak text § 395 odst. 3 insolvenčního zákona.“

Oddlužení a záznam v rejstříku trestů

Od 1.1.2014 se už údajně nehledí na rejstřík trestů při oddlužení. Pouze je ho nutné přiložit. Je to pravda?

 

Odpověď: Toto se týká § 395 odst. 1 (dříve odst. 3), který stanovil, že o nepoctivý záměr se jedná zejména tehdy, když „v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy; to neplatí, lze-li na základě dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se o nepoctivý záměr nejedná.“ Zejména znamená, že je to pouze příkladmo a u konkrétního případu to nepoctivý záměr být nemusí. Od 1.1.2014 bylo toto zrušeno a zůstal tam pouze nepoctivý záměr, který soudci musejí (měli by) řádně odůvodňovat.

 

Záznam v trestním rejstříku je stále významnou skutečností, která může poukazovat na nepoctivý záměr dlužníka, avšak už by automaticky neměla vést k zamítnutí návrhu na povolení osobního bankrotu.

 

Povinnost předložit výpis z TR nadále vyplývá z § 24 písm. e) vyhlášky min. spravedlnosti č. 311/2007 Sb.

Možnost oddlužení při záznamu v rejstříku

V případě, že má dlužník záznam v rejstříku trestů např. z krádeže mědi atd. je možné jej oddlužit?

 

Odpověď: Podle nové úpravy toto rozlišování odpadá a je pouze na příslušném soudu, aby posoudil, zda dlužník svým návrhem nesleduje nepoctivý záměr ve smyslu § 395 IZ. Např. trestná činnost musí mít další souvislost s podáním insolvenčního návrhu. Nyní tak již nebude překážkou oddlužení pouhé odsouzení pro trestný čin hospodářské nebo majetkové povahy,