Zanechte kontakt, zavoláme Vám
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Zjistěte, zda se můžete nechat oddlužit.
Kompletní analýza Oddlužovací kalkulačka

Oddlužení – Největší specialisté na oddlužení fyzické osoby v ČR 2019

Oddlužení fyzické osoby nepodnikatele a oddlužení OSVČ dle insolvenčního zákonu č. 182/2006 Sb. a jeho novely č. 294/2013 Sb. je možné od 1.1.2014.. Insolvenční zákon a možnost oddlužení byl zaveden za účelem řešení tíživé situace dlužníka, kdy se dostal do dluhové spirály ať již záměrným či nevědomím předlužením. Oddlužení (osobní bankrot) léčí situaci, kdy dlužníkovi měsíční splátky tvoří většinu jeho příjmu či jej převyšují. V takovém případě, se dlužník dostává do platební neschopnosti, narůstají mu úroky z prodlení a i v případě, kdy se snaží své závazky hradit alespoň částečně se mu zpravidla úroky navýší o vyšší částku než v daném období splatí. I když tedy své dluhy splácí, dluh se mu stále navyšuje. Oddlužení fyzické osoby je poté jediným možným řešením takové situace.
Oddlužení fyzické osoby je regulováno následujícími zákony:
 • Zákon č. 182/2006 Sb. platný od roku 2008 a od 1.1.2014 novelou zákona  č. 294/2013 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
 • Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Vyhotovení návrhu na oddlužení fyzické osoby

Vyhotovení návrhu na oddlužení fyzické osoby neboli osobní bankrot je velice složitým advokátním úkonem. Ačkoliv byl tento zákon vytvořen tak aby si o oddlužení fyzické osoby neboli osobní bankrot mohli zažádat dlužníci samostatně je největší procento zamítnutých návrhu na oddlužení právě z důvodu neodborného vyplnění návrhu na oddlužení, které si vytvářeli dlužníci samostatně. K této chvíli je odmítáno až 17% všech návrhů a to právě z důvodu nesplnění všech náležitostí, příloh popř. dlužník nesplňuje podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky) a i přesto návrh na oddlužení podá. Naše společnost nejprve důkladně zanalyzuje situaci dlužníka a oddlužení (osobní bankrot) doporučí pouze v případě, že dlužník splňuje veškeré podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky) a proto garantuje 99% úspěšnost podaných návrhu na oddlužení.

V případě, že si i přes výše zmíněné informace chcete vypracovat návrh na oddlužení samostatně, níže přikládáme návod:

Jak vypracovat návrh na oddlužení fyzické osoby

Pro vypracování návrhu na oddlužení fyzické osoby je nejprve nutné splňovat základní podmínky, kterými jsou:

 • schopnost splatit alespoň 30% z veškerých svých dluhů v průběhu 5 let
 • mít zapůjčeno alespoň od dvou věřitelů
 • mít pohledávky po splatnosti delší než 30 dnů
 • nesmíte být trestán/na za hospodářskou kriminalitu v posledních 5 letech

To zda podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky) fyzické osoby splňujete či nikoliv si ověřte v naší kompletní analýze oddlužení zcela zdarma zde.

Návrh na oddlužení fyzické osoby je nutné zpracovat do oficiálního formuláře oddlužení. Tento formulář je platný od 1.1.2014 a umožňuje oddlužení manželů prostřednictvím jednoho formuláře a proto odpadá povinnost žádat soud o spojení věci oddlužení manželů v jednu.

Podklady pro oddlužení fyzické osoby

Pro úspěšné vypracování návrhu na oddlužení fyzické osoby musíte mít připraveny kopie následujících podkladů, které do návrhu na oddlužení fyzické osoby poté vložíte. Nepoužijete vždy všechny níže uvedené, ale pouze ty, které budou odpovídat Vašemu konkrétnímu případu oddlužení.

 • Potvrzení o současných příjmech: 1) Pokud pracujete – Pracovní smlouva z Vašeho zaměstnání – Vydá Vám ji zaměstnavatel
  2) Pokud od někoho měsíčně dostávate peníze – Darovací smlouva o měsíčním daru, kterou máte s dotyčným uzavřenou – Nutný notářsky ověřený podpis na smlouvě
  3) Pokud jste v důchodu – Doklady a příjmech z důchodu – Vydá Vám je Správa sociálního zabezpečení
  4) Pokud má jiný příjem – Doklad, který potvrzuje výši tothoto Vašeho měsíčního čistého příjmu
  Na základě těchto dokladů si soud vytváří předpoklad o tom, jaký budete mít příjem po dobu dalších 5 let.
 • Potvrzení o příjmech za poslední tři roky:V případě, že jste byl/a v posledních třech letech zaměstnaný/á:
  1) BUĎ Mzdové listy, platové výměry, výplatní pásky nebo jiná potvrzení od zaměstnavatele – Vydá Vám je účtárna Vašeho zaměstnavatele
  2) NEBO Evideční listy důchodového pojištění – Vydá Vám je Správa sociálního zabezpěčení
  3) Nebo Daňová přiznání – Vydá Vám je finanční úřad.
  Pokud jste měl/a v posledních třech letech příjem z úřadu práce:
  Připravte si Doklady o přijmech podpory v nezaměstnanosti, mateřské, rodičovské a sociálních dávek – Vydá Vám je úřad práce
  Pokud pobírate důchod:
  Doklady o příjmech z důchodu (starobního, invalidního, vdovského, sirotčího, atd.) – Vydá Vám je Správa sociálního zabezpečení
  Pokud máte jiný příjem:
  Doklady o ostatních příjmech (z prodeje nemovitost, rent, výsluhových příspěvků, pronájmu, kapitálových příjmů, atd.)
 • Doložení dluhů (nevykonatelné dluhy):Ke každému dluhu si připravte jeden nejnovější doklad:
  Jako doklady o dluhu mohou sloužit:
  1) Úvěrové smlouvy a smlouvy o půjčkách
  2) Splátkové kalendáře
  3) Výpisy z kreditních karet, bankovních a úvěřových účtů
  4) Upomínky a dopisy od vymáhacích agentur, právníků, advokátů
  5) Směnky
  6) Veškeré dokumenty, které potvrzujjí výši Vašich dluhůDále je nezbytně nutné, abyste označili dluhy, na kterých již jsou uvaleny exekuce
 • Doložení exekucí a rozhodnutí (Vykonatelné dluhy):Připravte si veškeré dokumenty od soudu:
  Dokument od soudu může být:
  1) Usnesení o nařízení exekuce
  2) Exekuční příkaz
  3) Podaná žaloba
  4) Soudní rozhodnutí
  5) Rozhodčí nálezy
  6) Veškeré dokumenty od soudu
 • Soupis movitého majetku:Připravte si soupis veškerého movitého majetku:
  Movitý majetek je např. vozidlo, vybavení domácnosti, elektronika, nábytek, cennosti, peníze na bankovních účtech, spoření, důchodové pojištění, cenné papíry, atd.U každé položky je třeba uvést následující:
  a) Přibližnou pořizovací cenu a současnou odhadovanou hodnotu věci – Dle Vašeho vlastního odhadu
  b) Datum koupě věci – Stačí pouze odhad
  c) Označte věc, která je předmětem zajištění nějakého Vašeho dluhu – (např. pokud je věc oblepená nebo zabavená exekutorem, zastavena v rámci hypotéky, leasingu či spotřebitelského úvěru apod.)Tento seznam stačí sepsat na papír, přičemž uvedené požadavky stačí popsat orientačně, nemusíte dohledávat doklady.Příklad: Televizor Samsung černé barvy, pořizovací cena 15.000 Kč, současná odhadovaná cena 9.000 Kč, rok zakoupení 2009, oblepený exekutorem JUDr. Karlem Novákem, exekuce číslo 123 EX 1234/11.
 • Soupis nemovitého majetku:Připravte si soupis veškerého nemovitého majetku:
  Nemovitý majetek je např. dům, byt, pozemek, zahrada.U každé položky je třeba:
  1) Datum pořízení
  2) Výpis z katastru nemovitostí
  3) Znalecký posudek, který určí cenu nemovitosti – Obvyklé tržní ceny nemovitost (ne starší 3 let)Bez znaleckého posudku nelze oddlužení provést!
 • Smlouva o důchodu:Připravte si darovácí smlouvu neboli smlouvu o důchodu:
  Darovací smlouva neboli smlouva o důchodu je smlouva, kterou si zvýšíte čistý měsíční příjem tak, abyste dosáhl/a na oddlužení. Poskytuje převážně rodina nebo nejbližší přátelé.V případě potřeby Vám smlouvu odborně připravíme.
 • Výpis z rejstříku trestů:Připravte si výpis z rejstříku trestů:
  Výpis z rejstříku trestů Vám vydá jakékoliv pracoviště CZECHPOINT, tedy na každé poště. Výpis nesmí být starší 3 měsíců.
 • Oddací list – Připravte si kopii oddacího listu.
 • Rodné listy dětí – Připravte si rodné listy dětí. V případě, že studují i potvrzení o studiu.
 • Rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti – Připravte si soudní rozhodnutí o Vaši popř. manželčině/manželovy vyživovací povinnosti.

Výpočet splátky v oddlužení fyzické osoby

Srážky pro platbu splátky v oddlužení fyzické osoby se kalkulují v rozsahu, v jakém mohou být v průběhu výkonu rozhodnutí nebo exekucí uspokojeny předností pohledávky. Vypočítávají se z čisté mzdy.

Z čisté mzdy poté nelze srazit tzv. základní částka.

Základní částka je dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. ve spojení s dalšími příslušnými právními předpisy (zákon č. 110/2006 Sb., nařízení vlády č. 409/2011 Sb., zákon č. 117/1995 Sb., nařízení vlády č. 440/2013 Sb.) kalkulována takto:

 • na osobu dlužníka ve výši dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu dle zvláštního právního předpisu („nezabavitelná částka“)
  – součet životního minima a nákladů na bydlení = 3 410 Kč + 5 858 Kč = 9 268 Kč
  – nezabavitelná částka = 2/3 * 9 268 Kč = 6 178 Kč 
 • na každou vyživovanou osobu a manžela ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky
  – 100% nezabavitelné částky = 6 178 Kč
  – 1/4 nezabavitelné částky = 1 544,5 Kč

Nezabavitelné částky se poté sečtou a celek se odečte od čisté mzdy. Z jeho zbytku lze poté bez omezení srazit vše nad součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Zbývající částka se poté rozdělí na třetiny a pro splátku v oddlužení je možné z této části použít dvě třetiny.

Povinné přílohy návrhu na oddlužení fyzické osoby

Návrh na oddlužení fyzické osoby musí obsahovat následující přílohy aby mohl být schválen.

Patří sem:

 1. Seznam dlužníkova majetku, se kterým bude kalkulováno v oddlužení
 2. Seznam dlužníkových závazků nezajištěných, zajištěných, vykonatelných a nevykonatelných a jejich řádné označení
 3. Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední tři roky
 4. Listiny dokládající dlužníkovi současné příjmy
 5. Výpis z rejstříku trestů
 6. Listiny, kterých se návrh na oddlužení dovolává např. smlouva o důchodu

Vypracování návrhu na oddlužení

Jakmile budete mít veškeré výše zmíněné podklady připraveny a budete schopni vypočítat vzorec na výpočet splátky v oddlužení tak, abyste si byli jisti, že Váš návrh bude schválen, zapracujte veškeré údaje do oficiálního formuláře oddlužení a poté odevzdejte na podatelně příslušného krajského soudu. V případě, že by se Vám celá realizace zdála složitá nebo nechcete riskovat uvalení konkurzu na Vaši osobu a raději byste svěřili vypracování návrhu na oddlužení fyzické osoby do rukou profesionálu, neváhejte nás kontaktovat.