Exekuce 2021

Byla na vás vystavena exekuce? Zablokoval vám exekutor účet? Začali vám v rámci exekuce strhávat peníze z platu? Zastavil se exekutor u vás doma a vyhrožoval vám zabavením majetku? Jestli jste odpověděli alespoň na jednu z výše uvedených otázek ano, potom je právě pro vás určena tato stránka, kde zjistíte, jak nyní postupovat.

Co je vlastně exekuce?

Exekuce neboli vykonávací řízení je definována jako nucený výkon exekučního titulu. Tím je např.:
 • vykonatelné rozhodnutí soudu,
 • vykonatelný rozhodčí nález,
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
 • exekutorský zápis,
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.
V případě, že víte, že již dlouhou dobu nesplácíte své dluhy a hrozí exekuce nebo Vám již od soudu dorazil platební rozkaz, vše již pokračuje velice rychle a postupy exekutorů jsou mnohdy až nelidské. Průběh exekuce: V případě, že delší dobu nesplácíte řádné své závazky může věřitel zažádat o exekuci. Velice často se nás naši klienti ptají, jak dlouho trvá, než exekutor začne vykonávat.

Postup je následují:

 1. Nalézací řízení – V případě, že věřitel chce podat exekuci na dlužníka, potřebuje rozhodnutí soudu z nalézacího řízení. V něm soud rozhodne, zdali je dluh oprávněný a může být dále vymáhán ve vykonávacím řízení. Jinými slovy soud pravomocně přiznává existenci pohledávky. Výsledkem nalézacího řízení je poté vykonatelný exekuční titul viz výše.
 2. Dobrovolné uhrazení dlužné částky – jakmile soud rozhodne v rámci nalézacího rozhodnutí, dá dlužníkovi určitou lhůtu (zpravidla 30 dní) na to, aby uhradil celou dlužnou částku věřitele společně s náklady nalézacího řízení. V opačném případě následuje exekuce.
 3. Vykonávací řízení – V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou ukládá rozhodnutí soudu v návaznosti na nalézací řízení, dojde k prosazení povinnosti pomocí donucovacích prostředků. Tím je v našem případě exekuce. Rozhodnutí může být v ČR vykonáno dvěma způsoby:
  1. Soudem samotným
  2. Soudními exekutory dle exekučního řádu (nejčastější způsob v ČR)
 4. Exekuční řízení – exekuční řízení se zahajuje na návrh, který musí podat věřitel buď exekutorovi nebo k exekučnímu soudu. O exekučním řízení poté musí soud rozhodnout do 15 dnů.
 5. Zahájení exekuce – exekuční soud pověří exekutora provedením exekuce. Proti tomuto rozhodnutí již není ze strany dlužníka odvolání. Exekutor má povinnost zaslat dlužníkovi do vlastních rukou vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. V této chvíli již dlužník nesmí nakládat se svým majetkem a má 30 dní na to, aby uhradil částku požadovanou věřitelem včetně nákladů exekuce a dluh tak zanikne. V opačném případě exekutor exekuci

Pokud se dlužník ocitne v insolvenci, pak není schopen splácet své půjčky a má minimálně 30 dní prodlevu při hrazení jednotlivých splátek. Jeho příjmy jsou navíc tak nízké, že mu nezbyde ani na běžné potřeby pro žití – jídlo, nájem atd. Insolvence se může zdát jako zdánlivě neřešitelná situace. Naštěstí existuje možnost oddlužení neboli osobního bankrotu, který představuje záchranné lano pro dlužníka topícího se ve svých úvěrech.

Druhy exekucí

Důležitou informací zůstává, že soudní exekutor může zvolit hned několik způsobů výkonu exekuce zároveň. Každý z nich poté musí mít svůj vlastní exekuční příkaz. Vždy musí být upřednostněna exekuce z bankovních účtů před prodejem movitých či nemovitých věcí. Exekutor nemůže zajisti majetek ve větším rozsahu než bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky.

Druhy exekucí:

 • Exekuce srážkou z účtu – srážka tzv. přikázáním pohledávky z účtu dlužníka. V případě, že finanční obnos na účtu nepostačuje, je možné přikázat srážku z účtu manžela.
 • Exekuce srážkou ze mzdy neboli exekuce na plat – exekutor kontaktuje vašeho zaměstnavatele a s jeho pomocí vám bude ze mzdy strhávat určitou částku. Tato částka je strhávána ve stejném rozsahu, v jakém je strhávána částka v oddlužení.
 • Exekuce prodejem nemovitých věcí neboli exekuce na nemovitost – exekutor nejprve zpeněžuje nemovitosti, které dlužník nepoužívá k bydlení sebe nebo své rodiny. V případě, že žádné takové nejsou nebo jejich hodnota nepostačuje k uspokojení dluhů, zpeněžuje i nemovitosti, ve kterých dlužník nebo jeho rodina bydlí. Exekutor má právo nemovitou věc prodat v rámci dražby. Průběh dražby je následující: V prvním kole dražby je nemovitost dražená za 100% odhadované tržní ceny nemovitosti. V případě, že se nemovitost nevydraží, může exekutor snížit vyvolávací cenu vždy minimálně na 70% předchozí vyvolávací ceny.
 • Exekuce prodejem movitých věcí – tzv. mobiliární exekuce. Mobiliární  exekuce musí být dle novely exekučního řádu povinně nahrávána videokamerou. Probíhá v několika krocích:
  • Exekutor navštíví místo, na kterém se zdržujete s urgencí, abyste mu zaplatili nějakou částku např. do týdne. Exekutor může do místa vašeho bydliště vniknout i bez vaší přítomnosti. Tato částka bývá opravdu značně vysoká a většina dlužníků takovou částku nedokáže do týdne sehnat. Dále exekutor vyhrožuje, že v případě, že do následující schůzky nezaplatíte, přijede a zabaví vybavení domácnosti.
  • V případě, že do příští návštěvy exekutora nemáte připraveny peníze, exekutorský vykonavatel začne oblepovat váš majetek žlutými nálepkami. Exekutor zpravidla oblepuje věci, které mají nějakou hodnotu a exekutor tak tuší, že je bude možné s přiměřenými náklady zpeněžit. Většinou to bývá elektronika nebo dražší vybavení domácnosti. Toto vybavení domácnosti již poté nesmíte prodat nebo jakkoliv s ním manipulovat, protože od té chvíle je majetkem exekutora, který má za úkol dané předměty zpeněžit. V případě, že bydlíte v nájmu nebo u někoho blízkého, exekutor může i tak oblepovat vybavení domácnosti, u kterého jasně neprokážete, že není vaše. Ideální tak v případě hrozby exekuce je, mít u sebe kupní doklady majitele, kterými prokážete, že vybavení není vaše. Dobře poslouží také nájemní smlouva, ve které je uvedeno, že pronajímáte kromě dané nemovitosti i její kompletní vybavení. Toto vybavení je dobré mít kompletně rozepsané, aby nemohlo dojít k žádným pochybnostem. Při odchodu vám exekutor sdělí datum, kdy si pro oblepené vybavení domácnosti přijede. Také vám sdělí, že když do té doby budete mít připraveny peníze, vybavení vám ponechá.
  • Další návštěva exekutora bývá již s dodávkou a majetek se zabavuje a odváží.
  • Poté exekutor začne se zpeněžováním movitých věcí.
 • Postižením závodu,
 • Správou nemovité věci,​
 • Pozastavením řidičského oprávnění.​

Co exekutor nesmí:

V roce 2016 se rozrostl seznam věcí, které nemůže exekutor zabavit jinak nazýváno, jako věci nepodléhající exekuci.


Věci, které exekutor nesmí zabavit:

 • Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb sebe a své rodiny,
 • Věci, jejichž prodej by v rozporu s morálními pravidly.


Jedná se tedy konkrétně o:

 • Postel,
 • Stůl,
 • Židle,
 • Kuchyňská linka,
 • Kuchyňské nářadí a nádobí,
 • Lednička,
 • Sporák,
 • Vařič,
 • Pračka,
 • Vytápěcí těleso,
 • Palivo,
 • Ložní prádlo.


To vše samozřejmě pouze v případě, že jejich cena nepřesahuje běžnou cenu vybavení.


Exekutor nově nesmí zabavit:

 • Studijní a náboženskou literaturu,
 • Zdravotnické potřeby, které dlužník bezprostředně potřebuje,
 • Dětské hračky,
 • Snubní prsten,
 • Písemnosti či fotografie osobní povahy,
 • Hotovost do dvojnásobku životního minima, tzn. 6.820 Kč.
 • Domácí mazlíčci.

Exekutor dále nesmí v rámci exekuce nuceně zpeněžovat nemovitou věc v případě, že je vymáhaná částka nižší 30.000 Kč. Toto pravidlo se vztahuje pouze na nemovitosti, ve kterým má dlužník trvalý pobyt. Nemovitost je možné v rámci exekuce zpeněžit pouze tehdy, jedná-li se o pohledávky na výživném či náhradě újmy na zdraví nebo škodu způsobenou úmyslnými trestnými činy.

 

Jak exekutor postupuje v případě, že nemáte majetek ani příjem?

V případě, že nemáte žádný nemovitý majetek a jste bez zaměstnání, exekutor zpravidla vnikne do Vašeho domu či bytu a označí nebo rovnou odnese veškeré vybavení domácnosti, které má nějakou zajímavou odhadovanou hodnotu. Označí bohužel úplně všechno vybavení, a to bez ohledu na to, jestli je Vaším majetkem nebo majetkem vlastníka bytu. Takto označené vybavení domácnosti potom používá pro možnou argumentaci neboli výhružky a vymáhání určitého finančního obnosu. Zpravidla jsou to věty typu: “do konce týdne od Vás chci alespoň 10.000 Kč nebo si přijedu pro označené vybavení”. Exekutor tedy spoléhá na to, že pod psychickým nátlakem seženete finanční prostředky někde jinde, jinými slovy si znovu vypůjčíte a zaplatíte požadované plnění. Tento úkon ovšem nemá ozdravný charakter pro Vaši finanční situaci. V této chvíli Vám totiž půjčí už jenom nebankovní společnosti s vysokými úroky, a proto svoji situaci neřešíte, a naopak se zadlužujete stále vice.

Nejčastější problém při neřešení exekuce?

V rámci oddlužení vám zůstane naprosto stejná částka jako v rámci exekučního strhávání. Klienti se nás tak velice často ptají na to, proč tedy mají podstupovat oddlužení, když jim exekutor bude strhávat naprosto stejně. Nevidí v tom ekonomický smysl. Ten však spočívá v tom, že jakmile si necháváte nadále exekučně strhávat částku ze mzdy, současně vám narůstá i úrok. Velice často se stává a to hlavně u dlužníků, kteří mají vyšší dluhy, že splácí pouze úroky a úroky z prodlení. To znamená, že reálně dluh vůbec nesplácejí. Jsou jen v kolotoči úroků, ze kterého se v případě neřešení situace už nemusí nikdy dostat.

Horší situací poté je ještě to, když má dlužník nízký příjem a exekuci tak splácí pomalu. Opět se často stává, že dlužník 3 roky splácí exekučními srážkami ze mzdy a po třech letech mu přijde vyúčtování od exekutora, kde je ještě vyšší částka než byla před 3 lety. Jak je to možné? Úroky a penále narůstají rychleji než dlužník splácí a proto místo aby se exekuce snižovala, šplhá směrem nahoru.

Toto je hlavní důvod proč v případě exekucí a dluhů v řádech stovek tisíc korun je vždy vhodnější řešení oddlužení, než splácení bez konce.

Jak se takovému jednání exekutorů bránit?

Jedinou legální cestou, jak se v takových situacích bránit před výkonem exekuce, jednáním exekutorů, exekuci na nemovitostexekuci na plat či exekuci na majetek je oddlužení neboli osobní bankrot. V případě, že splňujete podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky) můžete být již do dvou hodin od podání návrhu na oddlužení fyzické osoby na příslušný soud chráněni insolvenčním zákonem, který zastaví veškeré exekuce, veškeré navyšování úroků a veškeré platby splátek až do rozhodnutí soudu. Taktéž exekutorem oblepené vybavení domácnosti již nesmí být zabaveno v případě, že stihnete návrh na oddlužení podat dříve, než se u Vás exekutor zastaví. Exekuce bohužel prohlubuje Vaši finanční krizi a žádným způsobem ji na rozdíl od oddlužení neřeší. Přestaňte platit nepřiměřené částky za soudní poplatky na exekuce a poraďte se s námi.

Zdroje: Zákon o soudních exekutorech (exekuční řád). Plný text zde.

Začněte s oddlužením ještě dnes!

Zadejte svůj telefon a naši specialisté Vám zdarma zavolají a začnou ihned připravovat Vaše oddlužení.